ogólne
warunki
usługi

Wstęp
1. Zamieszczone poniżej „OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA TŁUMACZEŃ”, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i stanową prawnie wiążącą umowę pomiędzy Klientem a firmą Certified Professionals Jan Roenig, ul. Derdowskiego 30/1, 71-178 Szczecin, NIP 8522450114, świadczącą usługi tłumaczeniowe (zwaną dalej „Tłumaczem”).
2. Korzystając z usług Tłumacza Klient akceptuje w całości niniejsze warunki.

Zastrzeżenia dot. tekstu źródłowego
1. Przekazanie tekstu źródłowego przez Klienta odbywa się na całkowitą odpowiedzialność i za pełną wiedzą Klienta.
2. Klient, zlecając tłumaczenie lub poświadczenie tekstu źródłowego, ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich do tekstu źródłowego i tekstu tłumaczenia.
3. Klient odpowiada i gwarantuje, że tłumaczenie lub poświadczenie tekstu źródłowego, a w szczególności jego publikacja, powielanie, dystrybucja, sprzedaż nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich, znaków towarowych, patentów, itp.
4. Klient oświadcza i gwarantuje, iż dołożył starań, aby tekst źródłowy był dobrej jakości, wolny od dowolnego typu błędów, a w szczególności błędów językowych.
5. Tłumacz nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w wykonanym tłumaczeniu, będące konsekwencją błędów lub też niejasności w obrębie dokumentu źródłowego, czy też wynikające z niskiej jakości językowej dokumentu źródłowego.

Certified Professionals Jan Roenig wykonuje tłumaczenia pisemne na poniższych warunkach:
1. Tłumaczenia wykonywane są na podstawie akceptacji wyceny przez Klienta, co stanowi potwierdzenie zlecenia tłumaczenia. Potwierdzenie zlecenia może zostać przekazane osobiście lub drogą elektroniczną.
2. Koszt tłumaczenia oblicza się indywidualnie na podstawie każdocześnie przesłanych lub przekazanych do wyceny dokumentów, w oparciu o Cennik usług wskazany na stronie www.tlumacz-szczecin.pl z zastrzeżeniem, że Cennik nie stanowi oferty handlowej w myśl właściwych przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie informację ułatwiającą Klientowi szacunkowe obliczenie przedziału cenowego usługi.
3. Czas realizacji ustala się indywidualnie na podstawie każdocześnie przesłanych lub przekazanych do wyceny dokumentów. Tłumaczenia realizowane są w godz. 9:30 – 16:00 w dni robocze. W przypadku potwierdzenia zlecenia po godzinie 16:00,  czas realizacji liczony jest od godz 9:30 kolejnego dnia roboczego (inaczej: należy dodać jeden dzień roboczy).
4. Przesłana lub przedstawiona wycena ważna jest w dniu przedstawienia jej Klientowi oraz na następny dzień roboczy do godziny 12:00, chyba że ustalono inaczej. Po tym czasie cena jak i termin realizacji mogą ulec zmianie.
5. W przypadku dokumentu przeznaczonego do publikacji zakłada się, że Klient dokona adaptacji stylistycznej lub/i graficznej przetłumaczonego tekstu we własnym zakresie, gdyż cena tłumaczenia pisemnego nie obejmuje przygotowania tekstu do publikacji. Przygotowanie do publikacji wymaga dodatkowej korekty, którą Klient zobowiązany jest wykonać lub zlecić we własnym zakresie. Tłumacz nie oferuje komputerowego skład tekstu (DTP) ani usług transliteracji.
6. Tłumaczenie niepoświadczone dostarczane jest w formie „plain text”, tzn tekstu bez formatowań lub w formatowaniu możliwie zbliżonym do przedłożonego do tłumaczenia dokumentu, w formacie .odt, .docx, .doc, .pdf lub innym jeżeli uzgodniono. Na tłumaczeniach przysięgłych formatowanie pozostaje w wyłącznej gestii tłumacza, który zobowiązany jest przestrzegać dobrych praktyk wykonywania zawodu.
7. Klient posiada prawo do odstąpienia od umowy na wykonanie usługi tłumaczeniowej w każdym czasie. W razie wycofania zlecenia na tłumaczenie pisemne, które zostało zlecone i jest w procesie realizacji, Klient jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za wykonaną już część pracy. Gdy oszacowanie wykonanej pracy nie jest możliwe (np. ze względu na nieliniowy charakter pracy) – Klient zobowiązany jest zapłacić za całość tłumaczenia. W przypadku anulowania zlecenia, które zostało przekazane do realizacji ale (1) nie rozpoczęto jeszcze jego tłumaczenia lub (2) przetłumaczono mniej niż 20% tekstu, Klient zobowiązuje się opłacić koszty przygotowawcze w wysokości 20% ceny zlecenia.  Koszty przygotowawcze zlecenia są to koszty i nakład pracy ponoszony przez Tłumacza w związku z obsługą zlecenia, m.in. wstępne tłumaczenie mechaniczne, obróbka OCR dokumentu, przygotowanie dokumentu do pracy nad tłumaczeniem, sporządzenie glosariusza do zlecenia, opisanie dokumentów w Repertorium, koszty anulowania poniesione przez Tłumacza w przypadku podzlecenia dokumentów; w skład w których wchodzą utracone korzyści, m.in. niemożliwość przyjęcia innych zleceń ze względu na rezerwację kolejki, etc.
8. Klient staje się właścicielem praw autorskich do otrzymanego tłumaczenia niepoświadczonego z chwilą zapłacenia należności za to tłumaczenie.
9. Klient wyraża zgodę aby tłumaczenia były wykonywane przy pomocy programów służących do tłumaczenia maszynowego, również tych ogólnodostępnych.
10. Tłumacz zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania tłumaczenia w każdym czasie oraz odstąpienia od umowy na tłumaczenie zawartej z Klientem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:
a) tekst przekazany przez klienta do tłumaczenia jest niemożliwy do odczytania w sposób nie budzący wątpliwości;
b) przetłumaczenie tekstu we wskazanym przez klienta czasie jest niemożliwe;
c) treść tekstu przekazana przez Klienta do przetłumaczenia jest zbyt skomplikowana;
d) treść tekstu przekazana przez Klienta naraża Tłumacza na odpowiedzialność cywilnoprawną albo karną,
e) w innych przypadkach, niezależnych od Tłumacza, które spowodują, że realizacja usługi zgodnie z zamówieniem Klienta nie będzie możliwa.
11. Istnieje możliwość wykonania poświadczenia przez tłumacza przysięgłego tłumaczenia dostarczonego przez Klienta. Aby było to możliwe, tłumaczenie wykonane prze Klienta musi być wolne od błędów, wykonane zgodnie ze sztuką i metodologią wykonywania tłumaczeń oraz przesłane w wersji elektronicznej, w formacie możliwym do edycji (plik tekstowy). Klient oświadcza, że jest wyłącznym autorem lub posiada wszelkie prawa do tłumaczenia przedłożonego do poświadczenia (patrz: “zastrzeżenia dot. tekstu źródłowego”). Tłumacz zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania poświadczenia bez podania przyczyny. Tłumacz zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian na tłumaczenie wykonane przez Klienta, modyfikację jego układu, formatowania oraz pełnej ingerencji w jego treść – akceptacja niniejszego punktu stanowi warunek przyjęcia tłumaczenia do poświadczenia.

Zmiany, odbiór wersji papierowych, reklamacje
1. Wszelkie zmiany na życzenie Klienta, zamówienia kolejnych egzemplarzy tłumaczeń oraz inne prace na zrealizowanym tłumaczeniu możliwe są przez 4 tygodnie od daty wydania, po tym czasie wymagane będzie wykonanie tłumaczenia od początku.
2. W przypadku zlecenia i opłacenia tłumaczenia, a następnie nie odebrania wersji papierowych przez okres dłuższy nich 4 tygodnie wersja papierowa pozostawiona w biurze zostanie zniszczona. Po tym czasie wymagane będzie wykonanie tłumaczenia od początku.
2. Reklamacje dotyczące tłumaczeń przysięgłych możliwe są do 3 lat od daty wydania (okres odpowiedzialności zawodowej). Reklamacje dotyczące tłumaczeń niepoświadczonych muszą być przez Klienta zgłoszone w formie pisemnej w ciągu 30 dni od momentu otrzymania tłumaczenia. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z zapłaty za usługę. Reklamacji podlegają: błędne przetłumaczenie wyrazu lub frazy z tekstu źródłowego; pominięcie fragmentu tekstu źródłowego; błędy typograficzne w tekście tłumaczenia.

Odpowiedzialność
1. Odpowiedzialność tłumacza wobec Klienta (w tym za szkody i następstwa posługiwania się tłumaczeniem) ogranicza się do wysokości wynagrodzenia i wraz z odpowiedzialnością z tytułu kar umownych nie przekroczy kwoty opłaty uiszczonej przez Klienta z tytułu wykonania tłumaczenia.
2. Odpowiedzialność odszkodowawcza tłumacza nie obejmuje błędów w tłumaczeniach wykonywanych w trybie ekspresowym. Klient zamawiający tłumaczenie w trybie ekspresowym przyjmuje ryzyko wystąpienia błędów w tłumaczeniu. Mimo to – po zgłoszeniu zastrzeżeń – Tłumacz jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia ewentualnych wad tłumaczenia.

Rozliczenia
1. Warunki płatności ustala się z chwilą wykonania wyceny tłumaczenia. Przewidziane formy płatności to:
– Płatność przy odbiorze osobistym.
– Przelew. Tłumaczenie zostanie rozpoczęte i wysłane na wskazany adres/wydane po zaksięgowaniu kwoty na koncie bankowym lub po otrzymaniu na adres e-mail Tłumacza potwierdzenia dokonania przelewu.
– Przelew zagraniczny. W przypadku przelewu z banków zagranicznych Klient zobowiązuje uiścić bezzwrotną opłatę dodatkową o wysokości 20 zł na potrzeby pokrycia wszystkich kosztów bankowych (w tym banków pośredniczących) oraz przewalutowania. Prosimy o wybranie metody płatności OUR oraz upewnienie się, że cała kwota za tłumaczenie znajdzie się na naszym koncie. W przypadku zaksięgowania kwoty mniejszej niż ustalono tłumaczenie zostanie wysłane po dopłaceniu pozostałych należności.
2. Tłumacz nie jest płatnikiem VAT.
3. W przypadku nie odebrania dokumentów pozostawionych w biurze do tłumaczenia, po upływie 2 miesiący od uzgodnionej daty odbioru będzie naliczana dodatkowa opłata za ich przechowywanie w wysokości 1 zł za dzień.
4. W wypadku nieuregulowania płatności w terminie podanym na fakturze Klient zobowiązuje się zapłacić odsetki ustawowe. Ponadto Klient zostanie obciążony kwotą 50 złotych za każde upomnienie wysłane przez Tłumacza listem poleconym.
5. Jeśli wyegzekwowanie zapłaty od Klienta za wykonane usługi będzie wymagało od Tłumacza zaangażowania firm prawniczych, agencji windykacyjnych lub innych, Klient zgadza się ponieść pełne koszty i prowizje naliczone przez w/w firmy i agencje.
6. W przypadku płatności on-line z wysyłką tłumaczenia wyłącznie w wersji elektronicznej zlecający tłumaczenie zobowiązuje się podać dane do faktury lub do wysyłki paragonu.
7. W przypadku płatności on-line zlecający tłumaczenie wyraża zgodę na otrzymanie za dokonaną płatność faktury elektronicznej w formacie PDF, wydanej na wskazany adres pocztowy lub adres e-mail z którego dokonano zlecenia. 
8. W przypadku chęci otrzymania faktury na firmę numer NIP należy podać najpóźniej z chwilą potwierdzenia zlecenia, przed wydrukowaniem paragonu za dokonaną płatność (tj. dokonaniem płatności). Od 01.01.2020 wystawienie faktury do paragonu bez NIP nie będzie możliwe.

Rabaty
Wszystkie promocje (również promocje ogłaszane w kanałach social media) ważne są przez cały okres ich trwania, zgodnie z informacją na stronie www lub miejscu ich ogłoszenie. Promocje oraz rabaty nie łączą się. Promocje nie łączą się z udzielonymi rabatami w ramach programów lojalnościowych (np. karta KDR, SKR, SKS, karta Honorowego Krwiodawcy), a także z rabatami udzielonymi indywidualnie (np. za duże zlecenie, dłuższy czas wykonania, podobne dokumenty, etc). Promocje nie dotyczą poświadczeń, trybów ekspresowych ani tłumaczeń metodą wyciągową. Tłumacz zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji.

Poufność
Tłumacz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w odniesieniu do treści tłumaczonych tekstów, otrzymanych materiałów pomocniczych i informacji poufnych otrzymanych od Klienta. Na życzenie Klienta Tłumacz może podpisać odrębne zobowiązanie do zachowania poufności.

Inne
W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszych Warunków mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.